Училище

slide4

Работата в началния образователен етап е осъществена с целодневна организация на учебния процес от 9.00 часа до 16.00 часа. Учебната програма е съобразена с психофизичния ритъм на децата, с осигурени достатъчно междучасия за почивка и хранене. Залагаме на ранното чуждоезиково обучение.

Училището организра ателиета според интересите на своите възпитаници. В тях работят доказани професионалисти със съвременни интерактивни методи.


 В синхрон с уникалната еко база, на чиято територия са разположени множество спортни съоръжения, децата могат активно да спортуват:

 • тенис на корт с професионални инструктури, падел, плуване, шах и др.

 Училището е целодневно и разполага с:

 • Професионален екип от преподаватели
 • Модерна материално- техническа база подпомагаща “ученето чрез правене и преживяване“
 • Здравословно хранене
 • Работа в малки групи по авторски програми
 • Ранно чуждоезиково обучение- английски и руски език
 • Психолог, музикотерапия, ателиета по интереси

 В учебното заведение се приемат деца и ученици, както следва:

 • Подготвителна група - 5- и 6- годишни – с интензивно изучаване на чужд език и изкуства;
 • Начален етап - с интензивно изучаване на чужд език и изкуства;
 • Прогимназия - профили: чуждоезиков, природоматематически, изкуства;
 • Гимназия - профили: чуждоезиков, изкуства, природоматематически, информатика с интензивен английски език;                 

Прием след събеседване с кандидатите.


Обучението в Частно училище „Орфей" преминава през четири нива:

 • Задължителен общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН;
 • Надграждане знанията на учениците чрез съвременна учебна програма;
 • Развиване индивудалните интереси и способности на учениците.
 • Ранно чуждоезиково обучение.

Основни приоритетни предмети:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА                                                                                                                                                                                          Броят на заложените часове по български език е 10 ч. седмично. Основна задача е изграждането на трайни комуникативно- речеви писмени и устни умения, които учениците да прилагат при общуването си в различните житейски ситуации. В часовете е включена подготовката за явяване на национални състезания. Всяка година на матурите по БЕЛ в 4, 7 и 12 клас нашите ученици се справят отлично.

МАТЕМАТИКА                                                                                                                                                                                                                             Броят на заложените часове по математика са 8- 10 ч. седмично. Децата с изявен математически талант работят в отбори по математика още от първи клас. Сътрудничеството с Политехническия музей, Природо-научния музей, Полиграфически институт, НИМ и много др. определят природо- математическия профил. През изминалите години нашите възпитаници са печелили награди в национални формати. Справят се отлично и на НВО след 4 и 7 клас. В училището се провежда и допълнителна математическа школа, водена от утвърдени преподаватели.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                                                                                                                                                                                                                      Седмичен хорариум от 8-10 часа за целия период на обучение. Английски език започва да се изучава от подготвителен клас и се засилва в следващите класове. Приоритет е изграждане на умения, навици и способности за комуникации. Обучението се води по съвременни системи от отлично подготвени преподаватели, с дългогодишен опит. Постиженията на децата се оценяват чрез международно признатите изпити за ниво на владеене на английски език.                                                                                                                                                                                        От пети клас като част от задължително избираемата подготовка на учениците се предоставя възможност за изучаване на втори чужд език – руски, испански.                                                                                 

Организацията на учебния процес се осъществява в два модула -                                                                                                                                         Първи модул: от 9:10 ч. до 14 ч.; Втори модул: от 9:10 ч. до 16 ч. /със самоподготовка/

ЧСУ „ОРФЕЙ”  предлага индивидуална форма на обучение на ученици в затруднено физическо състояние, които не могат да посещават учебното заведение. Обучението се извършва по домовете от квалифицирани преподаватели, по индивидуални учебни програми, съгласно държавните образователни изисквания.

Обучението в ЧСУ “ОРФЕЙ” се провежда в дневна, дистанционна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна форми.

Удовлетворение за екипа на училището е успешното реализиране на учениците и записването им в желания от тях ВУЗ. Това е доказателство, че вървим по правилния път.